ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การบัญชีการบัญชี56873

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ303666

ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล18616202

ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง10119120

ปวช.1ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล9320113

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์96298

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง19021211

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์2106216

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์13945184

ปวช.1เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์10118119

ปวช.1สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม153449

ปวช.2การบัญชีการบัญชี42630

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ292453

ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล1586164

ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง682290

ปวช.2ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล641579

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์63063

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง15215167

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์1591160

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์12229151

ปวช.2เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์691382

ปวช.2สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม131629

ปวช.3การก่อสร้างก่อสร้าง415

ปวช.3การบัญชีการบัญชี44347

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ252550

ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล18211193

ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง582078

ปวช.3ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล471764

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์80585

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง16414178

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์1837190

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์11531146

ปวช.3ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์303

ปวช.3เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์66874

ปวช.3สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม131831

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป12526

ปวส.1การบัญชีการบัญชี177390

ปวส.1เขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล521668

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ244266

ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง641478

ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล13811149

ปวส.1เทคนิคการผลิตผลิตชิ้นส่วนยานยนต์31031

ปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ32133

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์2011202

ปวส.1เทคนิคโลหะตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม28432

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ44246

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณ25126

ปวส.1เทคนิคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต1469155

ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์18321

ปวส.1เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม32436

ปวส.1ไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ36036

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง13312145

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม969105

ปวส.1เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์13016146

ปวส.1โยธาโยธา581876

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม125108233

ปวส.2การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง202

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป03030

ปวส.2การบัญชีการบัญชี25153

ปวส.2เขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล591877

ปวส.2เขียนแบบเครื่องกลออกแบบและเขียนแบบการผลิต202

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ112233

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน202

ปวส.2เครื่องกลเทคนิคยานยนต์303

ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง50757

ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล1674171

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์1834187

ปวส.2เทคนิคโลหะตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม42446

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม819

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ32032

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณ13013

ปวส.2เทคนิคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต76581

ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์211132

ปวส.2เทคโนโลยีโทรคมนาคมระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย101

ปวส.2ไฟฟ้าเครื่องกลไฟฟ้า202

ปวส.2ไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ10010

ปวส.2ไฟฟ้าติดตั้งไฟฟ้า202

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง1285133

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม731386

ปวส.2เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์505

ปวส.2เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์10411115

ปวส.2โยธาโยธา671481

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์202

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์ระบบโทรคมนาคม516

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11076186

ป.ตรี.1เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า18119

ป.ตรี.2เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า606

ป.ตรี.2เทคโนโลยียานยนต์เทคโนโลยียานยนต์13013


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.111662851451

ปวช.29011671068

ปวช.39442001144

ปวส.114313691800

ปวส.211822771459

ป.ตรี.118119

ป.ตรี.219019

รวม566112996960