ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การบัญชีการบัญชี15253

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ294170

ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล15828186

ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง771996

ปวช.1ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล732194

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์81182

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง16026186

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์1826188

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์12542167

ปวช.1เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์10313116

ปวช.1สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม151732

ปวช.2การบัญชีการบัญชี64955

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ232548

ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล14313156

ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง641680

ปวช.2ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล621375

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์56056

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง15419173

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์1392141

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์9240132

ปวช.2เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์632083

ปวช.2สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม132235

ปวช.3การบัญชีการบัญชี178

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ81220

ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล86187

ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง34741

ปวช.3ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล30636

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์40040

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง57158

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์54256

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์33740

ปวช.3เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์401050

ปวช.3สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม246

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป42529

ปวส.1การบัญชีการบัญชี68389

ปวส.1เขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล562379

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ282553

ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง592180

ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล17013183

ปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ34135

ปวส.1เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง28129

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์1977204

ปวส.1เทคนิคโลหะตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม36036

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ33235

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ17017

ปวส.1เทคนิคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต79382

ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์33639

ปวส.1เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม19524

ปวส.1ไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ16117

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง13510145

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม73376

ปวส.1เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์10918127

ปวส.1โยธาโยธา651580

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม722395

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป01515

ปวส.2การบัญชีการบัญชี134

ปวส.2เขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล14115

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ9413

ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง31233

ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล41041

ปวส.2เทคนิคการผลิตผลิตชิ้นส่วนยานยนต์707

ปวส.2เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ303

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์75176

ปวส.2เทคนิคโลหะตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม224

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ24024

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ25126

ปวส.2เทคนิคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต40040

ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์213

ปวส.2เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม909

ปวส.2ไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ15015

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง69170

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม36238

ปวส.2เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์26127

ปวส.2โยธาโยธา21122

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม306595

ป.ตรี.2เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า14115

ป.ตรี.2เทคโนโลยียานยนต์เทคโนโลยียานยนต์505


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.110042661270

ปวช.28152191034

ปวช.338557442

ปวส.112692851554

ปวส.2480100580

ป.ตรี.219120

รวม39729284900