ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การบัญชีการบัญชี55156

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ264571

ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล16226188

ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง7440114

ปวช.1ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล622183

ปวช.1ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ28028

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์86793

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง16430194

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์19917216

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์13836174

ปวช.1เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์10530135

ปวช.1สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม221032

ปวช.2การบัญชีการบัญชี14748

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ242448

ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล13927166

ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง681886

ปวช.2ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล631982

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์65166

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง13923162

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์1585163

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์10733140

ปวช.2เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์821092

ปวช.2สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม141731

ปวช.3การบัญชีการบัญชี54954

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ273461

ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล16912181

ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง8021101

ปวช.3ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล711586

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์74074

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง17020190

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์1643167

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์10840148

ปวช.3เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์752499

ปวช.3สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม152237

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่22325

ปวส.1การบัญชีการบัญชี86977

ปวส.1เขียนแบบเครื่องกลออกแบบและเขียนแบบการผลิต552580

ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง622486

ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล13810148

ปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ32032

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์2151216

ปวส.1เทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศเทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ28028

ปวส.1เทคนิคโลหะตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม28129

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ35035

ปวส.1เทคนิคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต13514149

ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์29534

ปวส.1เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม32638

ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล332659

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม82991

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง12813141

ปวส.1เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์8619105

ปวส.1เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ271239

ปวส.1โยธาโยธา472067

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม8332115

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป43034

ปวส.2การบัญชีการบัญชี78390

ปวส.2เขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล552075

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ262753

ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง552176

ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล18113194

ปวส.2เทคนิคการผลิตผลิตชิ้นส่วนยานยนต์505

ปวส.2เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ30131

ปวส.2เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง27128

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์1957202

ปวส.2เทคนิคโลหะตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม35136

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ33235

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ27027

ปวส.2เทคนิคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต96399

ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์27431

ปวส.2เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม18523

ปวส.2ไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ17118

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง13210142

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม78482

ปวส.2เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์11719136

ปวส.2โยธาโยธา691685

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม7041111

ป.ตรี.2เทคโนโลยียานยนต์เทคโนโลยียานยนต์101


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.110713131384

ปวช.28602241084

ปวช.39582401198

ปวส.112853091594

ปวส.213043091613

ป.ตรี.2101

รวม547913956874