ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การบัญชีการบัญชี16364

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ304777

ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล18729216

ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง8619105

ปวช.1ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล8323106

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์1092111

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง17328201

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์2049213

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์14347190

ปวช.1เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์12516141

ปวช.1สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม171835

ปวช.2การบัญชีการบัญชี65460

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ242549

ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล14914163

ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง651681

ปวช.2ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล631376

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์58058

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง15718175

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์1492151

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์9340133

ปวช.2เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์661985

ปวช.2สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม132235

ปวช.3การบัญชีการบัญชี42731

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ343064

ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล20910219

ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง7926105

ปวช.3ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล761894

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์85186

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง17314187

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์1834187

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์12031151

ปวช.3ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์303

ปวช.3เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์821597

ปวช.3สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม111829

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป43943

ปวส.1การบัญชีการบัญชี68995

ปวส.1เขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล632992

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ312657

ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง632285

ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล18914203

ปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ37138

ปวส.1เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง29130

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์2017208

ปวส.1เทคนิคโลหะตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม36036

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ34236

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ18018

ปวส.1เทคนิคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต85388

ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์35742

ปวส.1เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม20525

ปวส.1ไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ20121

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง15514169

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม79382

ปวส.1เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์11519134

ปวส.1โยธาโยธา681684

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม7626102

ปวส.2การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง101

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป02525

ปวส.2การบัญชีการบัญชี146377

ปวส.2เขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล531467

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ253257

ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง581573

ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล12710137

ปวส.2เทคนิคการผลิตผลิตชิ้นส่วนยานยนต์22022

ปวส.2เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ29130

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์2071208

ปวส.2เทคนิคโลหะตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม38644

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม9110

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ49251

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ28129

ปวส.2เทคนิคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต1529161

ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์15419

ปวส.2เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม29332

ปวส.2เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย101

ปวส.2ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า202

ปวส.2ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า202

ปวส.2ไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ22022

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง1319140

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม80787

ปวส.2เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์404

ปวส.2เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์12915144

ปวส.2โยธาโยธา601979

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11492206

ป.ตรี.2เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า14115

ป.ตรี.2เทคโนโลยียานยนต์เทคโนโลยีเครื่องกล505


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.111583011459

ปวช.28432231066

ปวช.310591941253

ปวส.113643241688

ปวส.214013291730

ป.ตรี.219120

รวม584413727216