ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การบัญชีการบัญชี55156

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ274572

ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล16226188

ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง7542117

ปวช.1ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล602181

ปวช.1ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ28028

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์86793

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง16530195

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์19717214

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์13835173

ปวช.1เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์10330133

ปวช.1สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม22931

ปวช.2การบัญชีการบัญชี14647

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ242448

ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล13727164

ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง681785

ปวช.2ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล631982

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์64165

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง13923162

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์1585163

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์10733140

ปวช.2เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์821092

ปวช.2สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม141630

ปวช.3การบัญชีการบัญชี55055

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ273461

ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล16812180

ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง8022102

ปวช.3ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล701383

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์75075

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง17020190

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์1653168

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์10840148

ปวช.3เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์7824102

ปวช.3สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม152338

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่22325

ปวส.1การบัญชีการบัญชี86876

ปวส.1เขียนแบบเครื่องกลออกแบบและเขียนแบบการผลิต542579

ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง632588

ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล13210142

ปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ32032

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์2161217

ปวส.1เทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศเทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ28028

ปวส.1เทคนิคโลหะตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม28129

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ35035

ปวส.1เทคนิคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต13512147

ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์29433

ปวส.1เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม32638

ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล332558

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม82991

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง12813141

ปวส.1เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์8619105

ปวส.1เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ271239

ปวส.1โยธาโยธา492170

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม8132113

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป43034

ปวส.2การบัญชีการบัญชี78390

ปวส.2เขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล552075

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ262753

ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง552176

ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล18113194

ปวส.2เทคนิคการผลิตผลิตชิ้นส่วนยานยนต์505

ปวส.2เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ30131

ปวส.2เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง27128

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์1967203

ปวส.2เทคนิคโลหะตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม35136

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ34236

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ27027

ปวส.2เทคนิคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต96399

ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์27431

ปวส.2เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม18523

ปวส.2ไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ17118

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง13210142

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม78482

ปวส.2เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์11719136

ปวส.2โยธาโยธา691685

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม7041111

ป.ตรี.2เทคโนโลยียานยนต์เทคโนโลยียานยนต์101


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.110683131381

ปวช.28572211078

ปวช.39612411202

ปวส.112803061586

ปวส.213063091615

ป.ตรี.2101

รวม547313906863