ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การบัญชีการบัญชี56368

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ293564

ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล17814192

ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง8618104

ปวช.1ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล791695

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์82183

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง18021201

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์1825187

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์12645171

ปวช.1เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์9317110

ปวช.1สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม153045

ปวช.21ช่างยนต์101

ปวช.2การบัญชีการบัญชี42630

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ292453

ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล1576163

ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง672289

ปวช.2ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล641579

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์63063

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง15115166

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์1561157

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์12029149

ปวช.2เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์691483

ปวช.2สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม131629

ปวช.3การก่อสร้างก่อสร้าง415

ปวช.3การบัญชีการบัญชี44246

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ262551

ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล1568164

ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง571976

ปวช.3ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล511768

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์78583

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง16314177

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์1815186

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์11033143

ปวช.3ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์303

ปวช.3เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์65974

ปวช.3สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม132033

ไม่ระบุข้อมูล1ช่างก่อสร้าง101

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป02424

ปวส.1การบัญชีการบัญชี147286

ปวส.1เขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล511566

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ234063

ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง611374

ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล13211143

ปวส.1เทคนิคการผลิตผลิตชิ้นส่วนยานยนต์29029

ปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ31132

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์1951196

ปวส.1เทคนิคโลหะตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม26531

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ44246

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณ24125

ปวส.1เทคนิคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต1429151

ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์17320

ปวส.1เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม29433

ปวส.1ไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ33033

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง13010140

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม958103

ปวส.1เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์12916145

ปวส.1โยธาโยธา551873

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม117104221

ปวส.2การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง101

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป03030

ปวส.2การบัญชีการบัญชี25052

ปวส.2เขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล591877

ปวส.2เขียนแบบเครื่องกลออกแบบและเขียนแบบการผลิต202

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ112132

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน202

ปวส.2เครื่องกลเทคนิคยานยนต์303

ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง49756

ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล1564160

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์1794183

ปวส.2เทคนิคโลหะตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม38442

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม819

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ31031

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณ13013

ปวส.2เทคนิคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต76581

ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์211132

ปวส.2เทคโนโลยีโทรคมนาคมระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย101

ปวส.2ไฟฟ้าเครื่องกลไฟฟ้า202

ปวส.2ไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ10010

ปวส.2ไฟฟ้าติดตั้งไฟฟ้า202

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง1245129

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม741185

ปวส.2เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์505

ปวส.2เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์10011111

ปวส.2โยธาโยธา681482

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์202

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์ระบบโทรคมนาคม516

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม10775182

ป.ตรี.1เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า15116

ป.ตรี.2เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า606

ป.ตรี.2เทคโนโลยียานยนต์เทคโนโลยียานยนต์13013


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.110552651320

ปวช.28941681062

ปวช.39111981109

ไม่ระบุข้อมูล101

ปวส.113773571734

ปวส.211512721423

ป.ตรี.115116

ป.ตรี.219019

รวม542312616684