• บทสรุปจำนวนนักเรียนนักศึกษา แบ่งตามสาขาวิชา
ระดับชั้น
สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง จำนวน
ปวช. 1
1ช่างยนต์
1
0
1
ปวช. 1
การก่อสร้างก่อสร้าง
8
2
10
ปวช. 1
การบัญชีการบัญชี
5
51
56
ปวช. 1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
43
50
93
ปวช. 1
เครื่องกลยานยนต์
16
0
16
ปวช. 1
เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
12
0
12
ปวช. 1
ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล
247
14
261
ปวช. 1
ช่างก่อสร้างก่อสร้าง
161
35
196
ปวช. 1
ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล
133
22
155
ปวช. 1
ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์
201
7
208
ปวช. 1
ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
228
27
255
ปวช. 1
ช่างยนต์ยานยนต์
262
4
266
ปวช. 1
ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
209
62
271
ปวช. 1
พณิชยการการบัญชี
1
0
1
ปวช. 1
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง
7
2
9
ปวช. 1
เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์
127
21
148
ปวช. 1
สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม
32
25
57
ปวช. 2
การก่อสร้างก่อสร้าง
1
0
1
ปวช. 2
การบัญชีการบัญชี
6
47
53
ปวช. 2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
28
27
55
ปวช. 2
เครื่องกลยานยนต์
9
0
9
ปวช. 2
เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
2
0
2
ปวช. 2
ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล
154
8
162
ปวช. 2
ช่างก่อสร้างก่อสร้าง
58
18
76
ปวช. 2
ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล
63
17
80
ปวช. 2
ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์
75
10
85
ปวช. 2
ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
175
15
190
ปวช. 2
ช่างยนต์ยานยนต์
183
6
189
ปวช. 2
ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
112
39
151
ปวช. 2
พณิชยการการบัญชี
0
1
1
ปวช. 2
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง
3
1
4
ปวช. 2
เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์
70
13
83
ปวช. 2
สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม
12
20
32
ปวช. 3
การก่อสร้างก่อสร้าง
18
1
19
ปวช. 3
การก่อสร้างสถาปัตยกรรม
3
0
3
ปวช. 3
การบัญชีการบัญชี
14
58
72
ปวช. 3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
28
30
58
ปวช. 3
เครื่องกลยานยนต์
29
0
29
ปวช. 3
เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเขียนแบบเครื่องกล
11
1
12
ปวช. 3
เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
28
0
28
ปวช. 3
ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล
314
3
317
ปวช. 3
ช่างก่อสร้างก่อสร้าง
111
18
129
ปวช. 3
ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล
115
16
131
ปวช. 3
ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์
137
5
142
ปวช. 3
ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
267
11
278
ปวช. 3
ช่างยนต์ยานยนต์
280
1
281
ปวช. 3
ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
208
37
245
ปวช. 3
พณิชยการการบัญชี
0
3
3
ปวช. 3
พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
0
4
4
ปวช. 3
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง
12
0
12
ปวช. 3
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์
1
0
1
ปวช. 3
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
15
1
16
ปวช. 3
เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์
91
3
94
ปวช. 3
โลหะการเชื่อมโลหะ
17
1
18
ปวช. 3
สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม
26
18
44
ปวส. 1
การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
2
42
44
ปวส. 1
การบัญชีการบัญชี
8
71
79
ปวส. 1
เขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล
71
22
93
ปวส. 1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
17
28
45
ปวส. 1
เครื่องกลเทคนิคยานยนต์
7
0
7
ปวส. 1
ช่างก่อสร้างก่อสร้าง
83
12
95
ปวส. 1
เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล
215
12
227
ปวส. 1
เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
242
5
247
ปวส. 1
เทคนิคโลหะตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
41
6
47
ปวส. 1
เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
31
0
31
ปวส. 1
เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณ
25
0
25
ปวส. 1
เทคนิคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต
86
7
93
ปวส. 1
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
25
17
42
ปวส. 1
ไฟฟ้ากำลังเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
2
0
2
ปวส. 1
ไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
29
0
29
ปวส. 1
ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
172
7
179
ปวส. 1
ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม
117
18
135
ปวส. 1
เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
125
15
140
ปวส. 1
โยธาโยธา
104
14
118
ปวส. 1
อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
145
88
233
ปวส. 2
การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง
7
0
7
ปวส. 2
การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
3
39
42
ปวส. 2
การบัญชีการบัญชี
9
101
110
ปวส. 2
เขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล
36
15
51
ปวส. 2
เขียนแบบเครื่องกลออกแบบและเขียนแบบการผลิต
44
13
57
ปวส. 2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
37
65
102
ปวส. 2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน
2
3
5
ปวส. 2
เครื่องกลเทคนิคยานยนต์
10
0
10
ปวส. 2
ช่างก่อสร้างก่อสร้าง
96
19
115
ปวส. 2
เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล
344
4
348
ปวส. 2
เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก
9
0
9
ปวส. 2
เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ
22
0
22
ปวส. 2
เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
358
0
358
ปวส. 2
เทคนิคโลหะตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
60
2
62
ปวส. 2
เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
102
8
110
ปวส. 2
เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
31
0
31
ปวส. 2
เทคนิคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต
131
10
141
ปวส. 2
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
59
6
65
ปวส. 2
เทคโนโลยีโทรคมนาคมระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
40
7
47
ปวส. 2
ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า
8
0
8
ปวส. 2
ไฟฟ้ากำลังเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
4
0
4
ปวส. 2
ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า
3
0
3
ปวส. 2
ไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
98
3
101
ปวส. 2
ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
192
10
202
ปวส. 2
ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม
163
13
176
ปวส. 2
เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์
11
2
13
ปวส. 2
เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
196
9
205
ปวส. 2
โยธาโยธา
126
30
156
ปวส. 2
อิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์
8
0
8
ปวส. 2
อิเล็กทรอนิกส์ระบบโทรคมนาคม
8
3
11
ปวส. 2
อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
215
139
354
ปทส. 1
เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า
10
1
11
ปทส. 1
เทคโนโลยียานยนต์เทคโนโลยียานยนต์
23
0
23
ปทส. 2
เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า
27
1
28
ปทส. 2
เทคโนโลยียานยนต์เทคโนโลยียานยนต์
18
1
19
2
1ช่างกลโรงงาน
1
0
1


• บทสรุป ผลรวมจำนวนนักเรียนนักศึกษา แบ่งตามระดับชั้น
ระดับชั้น
ชาย หญิง จำนวน
ปวช. 1
1693
322
2015
ปวช. 2
951
222
1173
ปวช. 3
1725
211
1936
ปวส. 1
1547
364
1911
ปวส. 2
2432
501
2933
ปทส. 1
33
1
34
ปทส. 2
45
2
47
2
1
0
1
รวม
8427
1623
10050