• บทสรุปจำนวนนักเรียนนักศึกษา แบ่งตามสาขาวิชา
ระดับชั้น
สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง จำนวน
ปวช. 1
1ช่างยนต์
1
0
1
ปวช. 1
การบัญชีการบัญชี
4
39
43
ปวช. 1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
38
30
68
ปวช. 1
ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล
194
10
204
ปวช. 1
ช่างก่อสร้างก่อสร้าง
105
27
132
ปวช. 1
ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล
92
17
109
ปวช. 1
ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์
113
2
115
ปวช. 1
ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
191
21
212
ปวช. 1
ช่างยนต์ยานยนต์
213
2
215
ปวช. 1
ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
148
47
195
ปวช. 1
เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์
98
18
116
ปวช. 1
สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม
21
20
41
ปวช. 2
การบัญชีการบัญชี
6
46
52
ปวช. 2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
24
22
46
ปวช. 2
ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล
139
7
146
ปวช. 2
ช่างก่อสร้างก่อสร้าง
46
17
63
ปวช. 2
ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล
57
16
73
ปวช. 2
ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์
63
5
68
ปวช. 2
ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
158
14
172
ปวช. 2
ช่างยนต์ยานยนต์
160
6
166
ปวช. 2
ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
103
36
139
ปวช. 2
เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์
67
13
80
ปวช. 2
สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม
11
20
31
ปวช. 3
การก่อสร้างก่อสร้าง
4
1
5
ปวช. 3
การบัญชีการบัญชี
9
33
42
ปวช. 3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
18
17
35
ปวช. 3
ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล
172
2
174
ปวช. 3
ช่างก่อสร้างก่อสร้าง
66
11
77
ปวช. 3
ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล
63
10
73
ปวช. 3
ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์
83
5
88
ปวช. 3
ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
154
9
163
ปวช. 3
ช่างยนต์ยานยนต์
161
0
161
ปวช. 3
ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
120
26
146
ปวช. 3
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
5
0
5
ปวช. 3
เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์
62
1
63
ปวช. 3
โลหะการเชื่อมโลหะ
2
0
2
ปวช. 3
สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม
15
11
26
ปวส. 1
การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
0
16
16
ปวส. 1
การบัญชีการบัญชี
3
54
57
ปวส. 1
เขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล
59
21
80
ปวส. 1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13
24
37
ปวส. 1
ช่างก่อสร้างก่อสร้าง
60
10
70
ปวส. 1
เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล
182
7
189
ปวส. 1
เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
199
5
204
ปวส. 1
เทคนิคโลหะตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
32
6
38
ปวส. 1
เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
29
0
29
ปวส. 1
เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณ
23
0
23
ปวส. 1
เทคนิคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต
76
5
81
ปวส. 1
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
19
13
32
ปวส. 1
ไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
13
0
13
ปวส. 1
ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
149
5
154
ปวส. 1
ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม
82
16
98
ปวส. 1
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
114
13
127
ปวส. 1
โยธาโยธา
65
15
80
ปวส. 1
อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
113
87
200
ปวส. 2
การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง
3
0
3
ปวส. 2
การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
0
13
13
ปวส. 2
การบัญชีการบัญชี
6
44
50
ปวส. 2
เขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล
36
15
51
ปวส. 2
เขียนแบบเครื่องกลออกแบบและเขียนแบบการผลิต
3
0
3
ปวส. 2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11
33
44
ปวส. 2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน
2
2
4
ปวส. 2
เครื่องกลเทคนิคยานยนต์
3
0
3
ปวส. 2
ช่างก่อสร้างก่อสร้าง
51
11
62
ปวส. 2
เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล
185
1
186
ปวส. 2
เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ
10
0
10
ปวส. 2
เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
215
0
215
ปวส. 2
เทคนิคโลหะตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
59
2
61
ปวส. 2
เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
17
3
20
ปวส. 2
เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
31
0
31
ปวส. 2
เทคนิคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต
75
7
82
ปวส. 2
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
26
3
29
ปวส. 2
เทคโนโลยีโทรคมนาคมระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3
0
3
ปวส. 2
ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า
5
0
5
ปวส. 2
ไฟฟ้ากำลังเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
2
0
2
ปวส. 2
ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า
2
0
2
ปวส. 2
ไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
52
1
53
ปวส. 2
ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
101
3
104
ปวส. 2
ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม
76
4
80
ปวส. 2
เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์
6
0
6
ปวส. 2
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
103
5
108
ปวส. 2
โยธาโยธา
61
20
81
ปวส. 2
อิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์
5
0
5
ปวส. 2
อิเล็กทรอนิกส์ระบบโทรคมนาคม
5
1
6
ปวส. 2
อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
129
59
188
ปทส. 2
เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า
27
1
28
ปทส. 2
เทคโนโลยียานยนต์เทคโนโลยียานยนต์
16
1
17
2
1ช่างก่อสร้าง
1
0
1


• บทสรุป ผลรวมจำนวนนักเรียนนักศึกษา แบ่งตามระดับชั้น
ระดับชั้น
ชาย หญิง จำนวน
ปวช. 1
1218
233
1451
ปวช. 2
834
202
1036
ปวช. 3
934
126
1060
ปวส. 1
1231
297
1528
ปวส. 2
1283
227
1510
ปทส. 2
43
2
45
2
1
0
1
รวม
5544
1087
6631