จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
189

• หญิง
129

รวม
318
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
93

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
176

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประโยคครูมัธยม (ปวส.ปม
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
10

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
2

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
8

• มัธยมศึกษาตอนต้น
7

• ประถมศึกษา
10

• ไม่ระบุ
3
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน

• ผู้อำนวยการวิทยาลัย
1

• รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
4

• *สารบรรณประจำฝ่าย*
8

• *สารบรรณประจำ แผนก*
33

• หัวหน้าแผนก
16

• ข้าราชการครู
131

• ครูพิเศษสอน
132

• พนักงานราชการ
6

• หัวหน้างาน
26

• บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
3

• ลูกจ้างประจำ
6

• *สารบรรณประจำงาน*
39

• เจ้าหน้าที่ธุรการ
78

• *ครู ทำหน้าที่ จนท.*
262

• ผู้ดูแลระบบ
2
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• อำนวยการ
2

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
4

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2

• แผนกวิชาเครื่องกล
24

• แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
25

• แผนกวิชาสามัญ
32

• แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
12

• แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
14

• แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง-เทคนิคอุตสาหกรรม
18

• แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
14

• แผนกวิชาพณิชยการ
18

• แผนกวิชาโลหะการ
16

• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
30

• แผนกวิชาการก่อสร้าง
15

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
8

• แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
3

• แผนกวิชาการโยธา
5

• แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
15

• แผนกวิชาการก่อสร้าง-การโยธา
21

• งานบริหารงานทั่วไป
6

• งานการเงิน-การบัญชี
3

• งานทะเบียน
9

• งานวางแผนและงบประมาณ
5

• งานการเงิน
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
6

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
7

• งานอาคารสถานที่
39

• งานปกครอง
60

• งานบัญชี
3

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
7

• งานพัสดุ
8

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
31

• งานสำนักอำนวยการ
2

• งานวิชาการ
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
7

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
10

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
35

• งานสื่อการเรียนการสอน
7

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
12

• หมวดยานยนต์
8

• งานวัดผลและประเมินผล
4

• งานความร่วมมือ
4

• งานบุคลากร
7

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
55

• งานโครงการจัดการศึกษาปริญญาตรี
10

• งานครูที่ปรึกษา
5

• งานสารบรรณ (ประจำฝ่ายฯ)
4

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2