ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
186

• หญิง
116

รวม
302
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
4

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
93

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
164

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
10

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
6

• มัธยมศึกษาตอนต้น
8

• ประถมศึกษา
10

• ไม่ระบุ
1
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน

• ผู้อำนวยการวิทยาลัย
1

• รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
4

• *สารบรรณประจำฝ่าย*
8

• *สารบรรณประจำ แผนก*
34

• หัวหน้าแผนก
15

• ข้าราชการครู
128

• ครูพิเศษสอน
119

• พนักงานราชการ
5

• หัวหน้างาน
25

• บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
3

• ลูกจ้างประจำ
6

• *สารบรรณประจำงาน*
39

• เจ้าหน้าที่ธุรการ
65

• *ครู ทำหน้าที่ จนท.*
209

• ผู้ดูแลระบบ
2
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• อำนวยการ
2

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
4

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2

• แผนกวิชาเครื่องกล
23

• แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
25

• แผนกวิชาสามัญ
29

• แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
12

• แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
12

• แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง-เทคนิคอุตสาหกรรม
14

• แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
15

• แผนกวิชาพณิชยการ
18

• แผนกวิชาโลหะการ
15

• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
29

• แผนกวิชาการก่อสร้าง
13

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
8

• แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
2

• แผนกวิชาการโยธา
4

• แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
15

• แผนกวิชาการก่อสร้าง-การโยธา
19

• งานบริหารงานทั่วไป
4

• งานการเงิน-การบัญชี
3

• งานทะเบียน
7

• งานวางแผนและงบประมาณ
5

• งานการเงิน
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
4

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
5

• งานอาคารสถานที่
30

• งานปกครอง
51

• งานบัญชี
3

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

• งานพัสดุ
6

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
21

• งานสำนักอำนวยการ
3

• งานวิชาการ
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
10

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
28

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
9

• หมวดยานยนต์
7

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานความร่วมมือ
4

• งานบุคลากร
6

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
50

• งานโครงการจัดการศึกษาปริญญาตรี
10

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานสารบรรณ (ประจำฝ่ายฯ)
4

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2