บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ชาย
199
• หญิง
141
รวม
340


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
4
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
89
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
194
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประโยคครูมัธยม (ปวส.ปม
1
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
11
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
2
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2
• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
7
• มัธยมศึกษาตอนต้น
8
• ประถมศึกษา
10
• ไม่ระบุ
8


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการวิทยาลัย
1
• รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
4
• *สารบรรณประจำฝ่าย*
10
• *สารบรรณประจำ แผนก*
34
• หัวหน้าแผนก
15
• ข้าราชการครู
134
• ครูพิเศษสอน
152
• พนักงานราชการ
4
• หัวหน้างาน
27
• บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
4
• ลูกจ้างประจำ
6
• *สารบรรณประจำงาน*
41
• เจ้าหน้าที่ธุรการ
81
• *ครู ทำหน้าที่ จนท.*
276
• ผู้ดูแลระบบ
2


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• อำนวยการ
2
• ฝ่ายวิชาการ
2
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
5
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
3
• แผนกวิชาเครื่องกล
30
• แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
27
• แผนกวิชาสามัญ
34
• แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
11
• แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
16
• แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง-เทคนิคอุตสาหกรรม
21
• แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
14
• แผนกวิชาพณิชยการ
14
• แผนกวิชาโลหะการ
13
• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
36
• แผนกวิชาการก่อสร้าง
13
• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
10
• แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
3
• แผนกวิชาการโยธา
8
• แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
15
• แผนกวิชาการก่อสร้าง-การโยธา
21
• สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
5
• งานบริหารงานทั่วไป
5
• งานการเงิน-การบัญชี
3
• งานทะเบียน
8
• งานวางแผนและงบประมาณ
5
• งานการเงิน
7
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
6
• งานประชาสัมพันธ์
6
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
15
• งานอาคารสถานที่
40
• งานปกครอง
61
• งานบัญชี
3
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
10
• งานพัสดุ
8
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
37
• งานสำนักอำนวยการ
5
• งานวิชาการ
1
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3
• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
8
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
12
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
34
• งานสื่อการเรียนการสอน
7
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
11
• หมวดยานยนต์
7
• งานวัดผลและประเมินผล
4
• งานความร่วมมือ
5
• งานบุคลากร
9
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
52
• งานโครงการจัดการศึกษาปริญญาตรี
8
• งานครูที่ปรึกษา
7
• งานสารบรรณ (ประจำฝ่ายฯ)
4
• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
329
• มีใบประกอบวิชาชีพ
11
รวม
340