จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
198

• หญิง
133

รวม
331
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
4

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
91

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
185

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประโยคครูมัธยม (ปวส.ปม
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
11

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
2

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
7

• มัธยมศึกษาตอนต้น
8

• ประถมศึกษา
9

• ไม่ระบุ
7
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน

• ผู้อำนวยการวิทยาลัย
1

• รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
4

• *สารบรรณประจำฝ่าย*
9

• *สารบรรณประจำ แผนก*
32

• หัวหน้าแผนก
15

• ข้าราชการครู
132

• ครูพิเศษสอน
145

• พนักงานราชการ
6

• หัวหน้างาน
26

• บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
3

• ลูกจ้างประจำ
6

• *สารบรรณประจำงาน*
40

• เจ้าหน้าที่ธุรการ
79

• *ครู ทำหน้าที่ จนท.*
282

• ผู้ดูแลระบบ
2
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• อำนวยการ
2

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
5

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2

• แผนกวิชาเครื่องกล
25

• แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
26

• แผนกวิชาสามัญ
34

• แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
13

• แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
14

• แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง-เทคนิคอุตสาหกรรม
19

• แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
14

• แผนกวิชาพณิชยการ
19

• แผนกวิชาโลหะการ
17

• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
32

• แผนกวิชาการก่อสร้าง
14

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
11

• แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
3

• แผนกวิชาการโยธา
8

• แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
13

• แผนกวิชาการก่อสร้าง-การโยธา
22

• งานบริหารงานทั่วไป
6

• งานการเงิน-การบัญชี
3

• งานทะเบียน
9

• งานวางแผนและงบประมาณ
6

• งานการเงิน
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
6

• งานประชาสัมพันธ์
7

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
7

• งานอาคารสถานที่
40

• งานปกครอง
63

• งานบัญชี
3

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
7

• งานพัสดุ
8

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
43

• งานสำนักอำนวยการ
2

• งานวิชาการ
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
6

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
14

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
35

• งานสื่อการเรียนการสอน
7

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
12

• หมวดยานยนต์
7

• งานวัดผลและประเมินผล
4

• งานความร่วมมือ
5

• งานบุคลากร
7

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
57

• งานโครงการจัดการศึกษาปริญญาตรี
8

• งานครูที่ปรึกษา
6

• งานสารบรรณ (ประจำฝ่ายฯ)
4

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2