ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
186

• หญิง
116

รวม
302


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
4

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
93

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
164

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
10

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
6

• มัธยมศึกษาตอนต้น
8

• ประถมศึกษา
10

• ไม่ระบุ
1


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• อำนวยการ
2

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
4

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2

• แผนกวิชาเครื่องกล
23

• แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
25

• แผนกวิชาสามัญ
29

• แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
12

• แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
12

• แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง-เทคนิคอุตสาหกรรม
14

• แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
15

• แผนกวิชาพณิชยการ
18

• แผนกวิชาโลหะการ
15

• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
29

• แผนกวิชาการก่อสร้าง
13

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
8

• แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
2

• แผนกวิชาการโยธา
4

• แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
15

• แผนกวิชาการก่อสร้าง-การโยธา
19

• งานบริหารงานทั่วไป
4

• งานการเงิน-การบัญชี
3

• งานทะเบียน
7

• งานวางแผนและงบประมาณ
5

• งานการเงิน
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
4

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
5

• งานอาคารสถานที่
30

• งานปกครอง
51

• งานบัญชี
3

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

• งานพัสดุ
6

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
21

• งานสำนักอำนวยการ
3

• งานวิชาการ
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
10

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
28

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
9

• หมวดยานยนต์
7

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานความร่วมมือ
4

• งานบุคลากร
6

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
50

• งานโครงการจัดการศึกษาปริญญาตรี
10

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานสารบรรณ (ประจำฝ่ายฯ)
4

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
5

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2
ธนภัทร แสงจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัย อำนวยการ

ปัณณทัต เพียรการ
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการอลงกรณ์ วัฒนสุข
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเฉลิมชัย สุภานันท์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายบริหารทรัพยากรกรภัทร์ จุ้ยยิ้ม
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

กฤษณะ มีชำนาญ
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาเครื่องกล
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกล
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานความร่วมมือวิณนราวิชญ์ กุลชะโมรินทร์
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาเครื่องกล
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกลวุฒิพงษ์ ขอมเมืองปัก
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานอาคารสถานที่
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครอง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษากนกศรี ยอดทองหลาง
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานภูธร แหยมพิมาย
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์อาภาพร กว้างนอก
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์บุณยรัตน์ กึ่งกลาง
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาสามัญ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญวิมลสิริ บุญโญปกรณ์
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาสามัญ
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญพิรนันท์ วรรณคำ
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาสามัญ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญจุฬารัตน์ เรืองกล้า
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาสามัญ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญประคอง เติมตัวรัมย์
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาสามัญ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญมุขมณี กันเปรมตระกูล
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาสามัญ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญ
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษารัชนีย์ ทองภู
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาสามัญ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญ
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาวันวิสา กีบสันเทียะ
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาสามัญ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญลัดดา เสาร่อน
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาธานินทร์ บัวจะโป๊ะ
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกลสรายุทธ ดือขุนทด
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง-เทคนิคอุตสาหกรรม
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาพงษ์พันธ์ กุลนอก
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
พนักงานราชการ แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษามนตรี รังโคกสูง
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาศตวรรษ สดใส
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครอง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาอรวรรยา วัตตะโร
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานณัฐพงษ์ มูลอาษา
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทัดดาว เทียมขุนทด
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาพณิชยการ
ข้าราชการครู แผนกวิชาพณิชยการ
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานบุคลากรรุจิรา พงษ์ศิริรักษ์
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาพณิชยการ
พนักงานราชการ แผนกวิชาพณิชยการ
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานทะเบียน
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาพงศ์พันธ์ ศรีพรหม
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาโลหะการ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาโลหะการณัฐชนันท์ วัฒนวิเชียร
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานกาญจนา ศรีจันทร์
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาการก่อสร้าง
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาการก่อสร้าง-การโยธา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการก่อสร้าง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการก่อสร้าง-การโยธา
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครองณภณัฏฐ์ สุระชน
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานบุคลากรนิรุตต์ เสาร์สูงเนิน
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครองวนิดา รั้งกลาง
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครองปัญญา วุ่นสันเทียะ
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคการผลิตชวลิต ฤทธิ์กลาง
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครอง

อุดม ด่านกระโทก
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องกล
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกล
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครองวิริยะ คงพระบาท
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์เฉลิมวุฒิ กลมเกลียว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครองรัชฎา เรืองวงษ์งาม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
ข้าราชการครู แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกลวิษณุวัฒน์ แขวงจันอัด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง-เทคนิคอุตสาหกรรม
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง-เทคนิคอุตสาหกรรม
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีพรรุ่ง ดวงแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
ข้าราชการครู แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์รังสฤษฎิ์ ล้อเศวตอนันต์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพณิชยการ
ข้าราชการครู แผนกวิชาพณิชยการ
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาอนุชาติ มากกลาง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาโลหะการ
ข้าราชการครู แผนกวิชาโลหะการทวี ไชยโคตร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานโครงการจัดการศึกษาปริญญาตรีจีระศักดิ์ สิทธิพล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการก่อสร้าง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการก่อสร้าง-การโยธา
ข้าราชการครู แผนกวิชาการก่อสร้าง
ข้าราชการครู แผนกวิชาการก่อสร้าง-การโยธา
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานประเสริฐ หนูสันเทียะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานพัชรพล พานประทีป
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโยธา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการก่อสร้าง-การโยธา
ข้าราชการครู แผนกวิชาการโยธา
ข้าราชการครู แผนกวิชาการก่อสร้าง-การโยธา
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานโครงการจัดการศึกษาปริญญาตรีนำโชค มีชำนาญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

โศรดา สว่างเกษม
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
ข้าราชการครู แผนกวิชาพณิชยการ
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนฤมล บรรจงปรุ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังสุจารี พงษ์กุลสิริ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์อรุโณทัย คงวีระวัฒน์
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการครู แผนกวิชาพณิชยการจรูญศรี พินิจไชย
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ข้าราชการครู แผนกวิชาพณิชยการ
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครอง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจประเสริฐ สุขพงศ์จิรากุล
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์สมาพร ไชยเฉลิม
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานวางแผนและงบประมาณณัฐวุฒิ จันทรมนตรี
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ข้าราชการครู แผนกวิชาการก่อสร้าง
ข้าราชการครู แผนกวิชาการก่อสร้าง-การโยธา
*สารบรรณประจำงาน* งานอาคารสถานที่ลิขิต เลิศธัญญาลักษณ์
หัวหน้างาน งานปกครอง
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง-เทคนิคอุตสาหกรรม
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาภาวดี เจริญตะคุ
หัวหน้างาน งานบัญชี
ข้าราชการครู แผนกวิชาพณิชยการ
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานการเงิน-การบัญชี
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทรงเกียรติ ร่มกลาง
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังปราการรัตน์ ขันธทัต
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ข้าราชการครู แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกลปรมาภรณ์ วรชมพู
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญศุภชัย อ่ำเอี่ยม
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานโครงการจัดการศึกษาปริญญาตรีทัดดาว สว่างเกษม
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญวาปี ศรีปัญญา
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกล
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานโครงการจัดการศึกษาปริญญาตรีรัตนพงศ์ วรพัฒนรัสมิ์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสมชาย ซื่อตรง
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาตฤน ขันโคกกรวด
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักพิทักษ์ สุธรรม
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังไพศาล พรนฤชิตพงศ์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกล
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานโครงการจัดการศึกษาปริญญาตรีพนิดา งามขุนทด
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ข้าราชการครู แผนกวิชาพณิชยการปรัชญา มะลิหวล
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาการก่อสร้าง
ข้าราชการครู แผนกวิชาการก่อสร้าง-การโยธา
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาสุรชัย ศรียางนอก
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ว่าที่ร้อยเอก เฉลิมชัย โสมาบุตร
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกลปิติพัฒน์ บุณยโพธิวัฒน์
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกลธนะกรณ์ ดำรงค์สกุลไทย
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกลไพรัตน์ อินทรโคกสูง
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกลชำนาญ เบี่ยงกลาง
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกล
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครองอภิชาต โคตรทัศน์
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกล
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษากฤษณะ แก้วมณี
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกลรัชฎา เขียนนอก
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกล
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครอง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานสำนักอำนวยการมารวย อินทร์แป้นพะเนาว์
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกล
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครอง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* หมวดยานยนต์
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานวัดผลและประเมินผลประยุทธ วิชิตกิ่ง
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีธีระวัฒน์ เฮียงราช
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีวิไลศักดิ์ ดำเนตร
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์อนันศักดิ์ พงษ์เสถียรศักดิ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์สุทธิพล สังประกุล
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครอง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานสื่อการเรียนการสอน
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาธนากร พร้อมจันทึก
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์นางสาวอุมาพร บ่อพิมาย
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานโครงการจัดการศึกษาปริญญาตรีมณฑวรรณ ศิริจารี
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาพรทิพย์พา สิทธิ์กลาง
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครอง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาวรรณกร สิทธิ์กลาง
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานวางแผนและงบประมาณ
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครอง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาศราวุธ ศรีวิไล
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานสำนักอำนวยการ
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานสื่อการเรียนการสอน
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศบุญเลิศ แกมขุนทด
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกานดา เกยพุดซา
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญณัฏฐนันท์ (จิรภัทร) ชัยศิริทุ่งนากลาง
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครองดร.ณิชชา ธรรมวรโชติ
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญฉัตรลดา สินค้า
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญอนงค์ คำเสมอ
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานการเงิน-การบัญชี
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานการเงินสุรชัย รุ่งรังษี
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษายุทธิพงษ์ แหวนพิมาย
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครอง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาวุฒธิชัย จันทร์ศิริ
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญพิมพ์พร นามลิวัน
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานกิตติศักดิ์ มหากุศล
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญณัฐธยาน์ เพชรกลับ
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญอดุลย์ แก้ววงษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสุวรรณ์ พรหมสุทธิ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง-เทคนิคอุตสาหกรรม
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานวางแผนและงบประมาณ
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครองนนท์ฐวัจน์ พรมจันทร์
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงฐิติเชษฐ อัยยะสิทธิ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง-เทคนิคอุตสาหกรรม
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาวัชรพงษ์ ราชวงศ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง-เทคนิคอุตสาหกรรม
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมฉัตรพัฒน์ ศิลป์สุวรรณกร
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง-เทคนิคอุตสาหกรรม
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครอง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีดนัย สีอ่อนนอก
ข้าราชการครู แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ธีรพงษ์ พลแสนจันทร์
ข้าราชการครู แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาศิรินันท์ เหลืองอภิรมย์
ข้าราชการครู แผนกวิชาพณิชยการ
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานศุภษร พงษ์เสถียรศักดิ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาพณิชยการ
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานบุคลากรพัณณ์ฑิตา ดีสวน
ข้าราชการครู แผนกวิชาพณิชยการ
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานวิทยบริการและห้องสมุด
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายวสันต์ เทศนศิลป์
ข้าราชการครู แผนกวิชาพณิชยการประภากร ถนอมพุดซา
ข้าราชการครู แผนกวิชาโลหะการ
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานสำคัญ คู่ตระกูลโชคชัย
ข้าราชการครู แผนกวิชาโลหะการ
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานความร่วมมือชาตรี ฝึกดอนวัง
ข้าราชการครู แผนกวิชาโลหะการ
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานโครงการจัดการศึกษาปริญญาตรีวิชาญ โชติกลาง
ข้าราชการครู แผนกวิชาโลหะการ
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาฉัตรทอง ใสแสง
ข้าราชการครู แผนกวิชาโลหะการฉลวย เหล็งหวาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานโครงการจัดการศึกษาปริญญาตรีวุฒิพร ละเอียดศิลป์
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานทะเบียน
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานโครงการจัดการศึกษาปริญญาตรีเฉลิมรัตน์ ชมภูประเภท
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังเจริญ พุฒพันธ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานมนตรี สุขเศรษฐ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังฉัตรธิวัฒน์ ธรรมานุยุต
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังรุ่งเพชร ศักดิ์รัตนมาศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครอง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาประยูร การโคกกรวด
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาวีรชาติ จัตวากุล
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานอาคารสถานที่
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครอง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาวิชิต คำหย่อน
ข้าราชการครู แผนกวิชาการก่อสร้าง
ข้าราชการครู แผนกวิชาการก่อสร้าง-การโยธาเฉลิม เพ็ชรสูงเนิน
ข้าราชการครู แผนกวิชาการก่อสร้าง
ข้าราชการครู แผนกวิชาการก่อสร้าง-การโยธา
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครองนิธิศักดิ์ ภาษิตชาคริต
ข้าราชการครู แผนกวิชาการก่อสร้าง
ข้าราชการครู แผนกวิชาการก่อสร้าง-การโยธา
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานประชาสัมพันธ์
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครองศรีวิไล อุปถัมภ์เกื้อกูล
ข้าราชการครู แผนกวิชาการก่อสร้าง
ข้าราชการครู แผนกวิชาการก่อสร้าง-การโยธา
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครองกนกวรรณ ไชยสิทธิ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาการก่อสร้าง
ข้าราชการครู แผนกวิชาการก่อสร้าง-การโยธา
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีณิชนันทน์ มอไธสง
ข้าราชการครู แผนกวิชาการก่อสร้าง
ข้าราชการครู แผนกวิชาการก่อสร้าง-การโยธา
*สารบรรณประจำงาน* งานอาคารสถานที่
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานอาคารสถานที่ไทยเจริญ นาพรม
ข้าราชการครู แผนกวิชาการโยธา
ข้าราชการครู แผนกวิชาการก่อสร้าง-การโยธา
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสุกัญญา กาจหาญ
ข้าราชการครู แผนกวิชาการโยธา
ข้าราชการครู แผนกวิชาการก่อสร้าง-การโยธาสมชัย จิรศิริเลิศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคการผลิตปราโมทย์ อัมพร
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคการผลิตดร.อรรณฤมล พูลศิริ จันทร์สะอาด
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาขรรค์ชัย โฆสิต
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคการผลิตสุวัฒน์ สิวิเส็ง
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครองศักดิศาสตร์ บุตรสุรินทร์
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคการผลิต

ดวงพร บุญเนาว์
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) งานการเงินชัญญานุช ธรรมานุยุต
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
*สารบรรณประจำงาน* งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศวรรณี ฝีกดอนวัง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) งานครูที่ปรึกษา
*สารบรรณประจำงาน* งานครูที่ปรึกษา

จิรวัฒน์ ปิริมา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกล
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานโครงการจัดการศึกษาปริญญาตรีธีรเดช นาคายน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกล
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานอาคารสถานที่จิระพงษ์ กวนกระโทก
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกล
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครอง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ชัยยศ ศรีทอง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกล
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาธนเดช นามลิวัน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกล
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครองวุฒิชาติ ชาติศรี
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกล
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครอง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาอุเทน จันทร์ขวาง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกล
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาสุภโชติ หวานเหลือ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกล
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* หมวดยานยนต์ณฐกร รอดทรัพย์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกล
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* หมวดยานยนต์นิธิศ มุ่งดี
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ณัฐวุฒิ นาคชลธี
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานอาคารสถานที่
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครอง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาอรุณ แหวนพิมาย
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญMs.Lorilie Cabrillas
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญชนิดา ปัสสาไส
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญศศิร์อร ศักดิ์วิเศษ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญพีระพัฒน์ ขอแช่มกลาง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญ
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาพนิดา วาลมูลตรี
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญเศวต โปร่งสันเทียะ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครองนัฐอานนท์ เอกบุตรฐปนนท์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครองสุธี สิงห์ปรีชา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครอง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีธนากร ศิริกุลบุญญากร
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาดำรงฤทธิ์ คุ้นกระโทก
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาอุษณีย์ สารีบุตร
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกลณัฐชา แสนสุข
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกลชุติพนธ์ เภสัชชา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกลประวิทย์ แทวกระโทก
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง-เทคนิคอุตสาหกรรม
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครอง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาณัฐพร ฝอยทอง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง-เทคนิคอุตสาหกรรม
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาไกร ทองแดง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง-เทคนิคอุตสาหกรรม
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครองกันต์กวี หงคำเมือง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง-เทคนิคอุตสาหกรรมจิณณวัตร เกิดวิบูลย์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง-เทคนิคอุตสาหกรรม
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาศุภมิตร แต้วจอหอ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานครูที่ปรึกษาธันยา ลำขุนทด
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง-เทคนิคอุตสาหกรรมรัฐพงษ์ อันทะโย
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง-เทคนิคอุตสาหกรรมเนติพงษ์ ช่วยปานพะเนา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาอภิวัฒน์ บรรยงค์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครองกชกร พินิจไชย
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครองยศวัฒน์ ยศกลาง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครองบรรพต ชลอกลาง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์จุฬาลักษณ์ ทองเสือ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเนติ หมีอยู่
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์สันทนีย์ สว่างเกษม
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาพณิชยการสุนิสา เจริญสุข
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาพณิชยการนางชื่นนภา ชุติพงษ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาพณิชยการ
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานประชาสัมพันธ์
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานอนุชา สอนชัด
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาพณิชยการยุพาภรณ์ ยิ้มนอก
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาพณิชยการกัณฐ คงสัตย์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาโลหะการศักดิ์ศิริ หุ่นโตภาพ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาโลหะการปริญญา จิตตินันท์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาโลหะการ
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาภราดร สมบัติชัย
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาโลหะการอำนวย เพ่งพิศ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาโลหะการวนัสกุล สีคำมื้อ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาโลหะการ
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาจักรายุทธ มากทอง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาโลหะการโชคชัย บูรณปรีชา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานอาคารสถานที่
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครองทิชากร ใช้บางยาง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครอง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีพีระ รัดทนี
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังธีรภัทร์ ศรีส่อง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครองวิมลสิริ สินภูธรณ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครองศุภลักษณ์ ราชโส
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังอนุวัฒน์ เพียผิว
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานอาคารสถานที่
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครอง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาวัฒนา ดุนขุนทด
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครอง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอำพล องค์นาม
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังโชติกา หัสครบุรี
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังกนกพร เถาเอนญวน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังทศพล ต้นสีนนท์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังก่อเกียรติ ทองเกษม
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานอาคารสถานที่อุดมศักดิ์ กระจ่างโพธิ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการก่อสร้าง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการก่อสร้าง-การโยธานฤมล ไร่จันทึก
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการก่อสร้าง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการก่อสร้าง-การโยธาศุภกิต เอียการนา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการก่อสร้าง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการก่อสร้าง-การโยธา
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมานพ กว้างทะเล
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานำโชค ปลั่งกลาง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครองกิตติพงษ์ อิสริยะโยธิน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครองแมนรัตน์ อยู่สีมารักษ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการโยธา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการก่อสร้าง-การโยธา
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครอง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาสมเกียรติ ทองเกษม
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคการผลิตคำพันธ์ วงษ์วิลา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานรเศรษฐ์ ชาติวีรัตนไตร
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาธงชัย อุทัยสา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคการผลิตพิเชฐพงศ์ (จิรกร) ชัยศิริทุ่งนากลาง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคการผลิตทรงกลด พลเสน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครองเมธี ลอยศักดิ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการก่อสร้าง-การโยธาอาภัสรา ทิศกระโทก
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการก่อสร้าง-การโยธา

นางสุภาพ จิรศิริเลิศ
ลูกจ้างประจำ งานทะเบียนจุรีรักษ์ นมขุนทด
ลูกจ้างประจำ งานทะเบียน
*สารบรรณประจำงาน* งานทะเบียนสมบุญ กรสันเทียะ
ลูกจ้างประจำ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
*สารบรรณประจำงาน* งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาประเสริฐ กสิกรรม
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่โอวาท นวมโคกสูง
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
ลูกจ้างประจำ หมวดยานยนต์

ฟ้ารุ้ง แจนพิมาย
*สารบรรณประจำงาน* งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริหารงานทั่วไป
*สารบรรณประจำฝ่าย* ฝ่ายบริหารทรัพยากรกนกพร โกรกสำโรง
*สารบรรณประจำงาน* งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริหารงานทั่วไป
*สารบรรณประจำฝ่าย* ฝ่ายบริหารทรัพยากรนางสาวสุกัญญา พุ่มเกาะ
*สารบรรณประจำงาน* งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียนนงณภัส ปราบมะเริง
*สารบรรณประจำงาน* งานวางแผนและงบประมาณ
*สารบรรณประจำงาน* งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
*สารบรรณประจำงาน* งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสารบรรณ (ประจำฝ่ายฯ)
*สารบรรณประจำฝ่าย* ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางวาษยา เหล็กกล้า
*สารบรรณประจำงาน* งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานการเงินณัฐพล ชื่่นอร่าม
*สารบรรณประจำงาน* งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานการเงินนางสาวปานตะวัน ธิมาชัย
*สารบรรณประจำงาน* งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวิทยบริการและห้องสมุดนิภาวรรณ อ่อนศรี
*สารบรรณประจำงาน* งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานประชาสัมพันธ์ภคมน บุญสิทธิ์
*สารบรรณประจำงาน* งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาอธิป ญาติฉิมพลี
*สารบรรณประจำงาน* งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่กัญญา แก้วสำโรง
*สารบรรณประจำงาน* งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานปกครองพิสุทธิ์ ศุภลักษณ์
*สารบรรณประจำงาน* งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบัญชีสุวนันท์ แป้นกลาง
*สารบรรณประจำงาน* งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานการเงิน-การบัญชีเกศินี ปัญญาประดิษฐ์
*สารบรรณประจำงาน* งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนผกามาศ อุ่นทองหลาง
*สารบรรณประจำงาน* งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุปาริยา ดอมไธสง
*สารบรรณประจำงาน* งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานจิราพร ถนอมพุดซา
*สารบรรณประจำงาน* งานสำนักอำนวยการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสำนักอำนวยการ
*สารบรรณประจำฝ่าย* อำนวยการ
*สารบรรณประจำฝ่าย* ฝ่ายบริหารทรัพยากรน.ส.วณิชยา แซ่เอี๊ยบ
*สารบรรณประจำงาน* งานวิชาการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวิชาการ
*สารบรรณประจำฝ่าย* ฝ่ายวิชาการนิธิมา ชินโพธิ์กลาง
*สารบรรณประจำงาน* งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
*สารบรรณประจำงาน* งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
*สารบรรณประจำงาน* งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสารบรรณ (ประจำฝ่ายฯ)
*สารบรรณประจำฝ่าย* ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือปริศนา ลำขุนทด
*สารบรรณประจำงาน* งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนสุรัสดา ปอกระโทก
*สารบรรณประจำงาน* งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีปาลิดา โคตรพัฒน์
*สารบรรณประจำงาน* งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีพชร การเร็ว
*สารบรรณประจำงาน* งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสื่อการเรียนการสอนนิชาภา พันธุ์เพ็ง
*สารบรรณประจำงาน* งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเรณู พวกขุนทด
*สารบรรณประจำงาน* งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวัดผลและประเมินผลนางวนิดา อินยา
*สารบรรณประจำงาน* งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสารบรรณ (ประจำฝ่ายฯ)ชมพูนุช สวาสดี
*สารบรรณประจำงาน* งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบุคลากรสุจิพร นุ่นกลาง
*สารบรรณประจำงาน* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาดำรงกุล นามพิมายะ
*สารบรรณประจำงาน* งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสารบรรณ (ประจำฝ่ายฯ)
*สารบรรณประจำฝ่าย* ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวพิชญ์พิมล น้อยแสงศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริหารงานทั่วไปนางสาวขวัญเรือน ป่วงกลาง
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียนรัตนา ถันพลกรัง
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานการเงินทวีปวร เผนโคกสูง
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวิทยบริการและห้องสมุดประทีป ละออศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาสมพร จงมอบกลาง
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่ยุพิน อาจพินิจ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่ประเสริฐ เซาะจอหอ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่สุธีรยา สมผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่นุกูล อาจปรุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่บุญสืบ แย้มละมุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่กฤษดา อัครกุลพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่สมทรง นกแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่อาทิตย์ วรรณา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่นิมรรครุ เข็มสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่วิเศษสรรค์ เทียมทะนงค์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่อุบล นกแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่สุชาติ ทองดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่สุรชัย อาจพินิจ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่ชวนพิศ เภาตะคุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่ธีรภัทร์ กระแจะจันทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่นิเวศน์ แก้วแสนเมือง
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่สมเดช มาหมื่นไวย
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่นรเศรษฐ์ จงปราณี
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุนัทชภัทรนันท์ หรรษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุปรียา ป้อมสนาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุดอกเอื้อง วิชัยกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกิตติศักดิ์ สุขกระโทก
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักครรชิต บุษราคัม
เจ้าหน้าที่ธุรการ หมวดยานยนต์อาทิตย์ กิ่งกระโทก
เจ้าหน้าที่ธุรการ หมวดยานยนต์พุฒิเมธพิรุฬห์ ปรีดีวงษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ หมวดยานยนต์

อินท์อร ไตรศักดิ์
พนักงานราชการ แผนกวิชาพณิชยการ
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครอง
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาวินัส ทองเปี้ย
พนักงานราชการ แผนกวิชาโลหะการ
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานอาคารสถานที่
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานปกครองบรรจง อู๋สูงเนิน
พนักงานราชการ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
*ครู ทำหน้าที่ จนท.* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา