ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
9

• ชาย
177

• หญิง
119

รวม
305


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
87

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
169

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
10

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
5

• มัธยมศึกษาตอนต้น
6

• ประถมศึกษา
8

• ไม่ระบุ
12


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• อำนวยการ
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
4

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาเครื่องกล
24

• แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
25

• แผนกวิชาสามัญ
30

• แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
13

• แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
13

• แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง-เทคนิคอุตสาหกรรม
15

• แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
14

• แผนกวิชาพณิชยการ
16

• แผนกวิชาโลหะการ
15

• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
29

• แผนกวิชาการก่อสร้าง
13

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
10

• แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
2

• แผนกวิชาการโยธา
4

• แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
14

• แผนกวิชาการก่อสร้าง-การโยธา
19

• สารบรรณประจำแผนก
1

• งานบริหารงานทั่วไป
5

• งานการเงิน-การบัญชี
3

• งานทะเบียน
7

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานการเงิน
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
4

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
5

• งานอาคารสถานที่
31

• งานปกครอง
52

• งานบัญชี
3

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

• งานพัสดุ
5

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
21

• งานสำนักอำนวยการ
5

• งานวิชาการ
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
11

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
30

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
7

• หมวดยานยนต์
6

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานความร่วมมือ
4

• งานบุคลากร
6

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
51

• งานโครงการจัดการศึกษาปริญญาตรี
10

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานสารบรรณ (ประจำฝ่ายฯ)
4

• สารบรรณประจำงาน
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
9

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1
นายสุริยา พงษ์ศิริรักษ์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการอลงกรณ์ วัฒนสุข
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเฉลิมชัย สุภานันท์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายบริหารทรัพยากร

กฤษณะ มีชำนาญ
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาเครื่องกลวิณนราวิชญ์ กุลชะโมรินทร์
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาเครื่องกลวุฒิพงษ์ ขอมเมืองปัก
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์กนกศรี ยอดทองหลาง
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ภูธร แหยมพิมาย
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์อาภาพร กว้างนอก
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์บุณยรัตน์ พงษ์วิเชียรโรจน์
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาสามัญวิมลสิริ บุญโญปกรณ์
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาสามัญพิรนันท์ วรรณคำ
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาสามัญจุฬารัตน์ เรืองกล้า
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาสามัญอุษา นำสันเทียะ
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาสามัญประคอง เติมตัวรัมย์
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาสามัญมุขมณี กันเปรมตระกูล
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาสามัญรัชนีย์ ทองภู
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาสามัญวันวิสา กีบสันเทียะ
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาสามัญลัดดา เสาร่อน
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกลธานินทร์ บัวจะโป๊ะ
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกลสรายุทธ ดือขุนทด
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงพงษ์พันธ์ กุลนอก
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์มนตรี รังโคกสูง
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์ศตวรรษ สดใส
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์อรวรรยา วัตตะโร
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์ณัฐพงษ์ มูลอาษา
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์ทัดดาว เทียมขุนทด
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาพณิชยการรุจิรา พงษ์ศิริรักษ์
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาพณิชยการธวัชชัย พัลวัฒน์
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาโลหะการพงศ์พันธ์ ศรีพรหม
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาโลหะการณัฐชนันท์ วัฒนวิเชียร
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังกาญจนา ศรีจันทร์
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาการก่อสร้างณภณัฏฐ์ สุระชน
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานปัญญา วุ่นสันเทียะ
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาเทคนิคการผลิตชวลิต ฤทธิ์กลาง
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาเทคนิคการผลิต

ไพศาล พรนฤชิตพงศ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องกลวิริยะ คงพระบาท
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์เฉลิมวุฒิ กลมเกลียว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญรัชฎา เรืองวงษ์งาม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกลวิษณุวัฒน์ แขวงจันอัด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง-เทคนิคอุตสาหกรรมพรรุ่ง ดวงแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์รังสฤษฎิ์ ล้อเศวตอนันต์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพณิชยการชาตรี ฝึกดอนวัง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาโลหะการทวี ไชยโคตร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังจีระศักดิ์ สิทธิพล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการก่อสร้างประเสริฐ หนูสันเทียะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานพัชรพล พานประทีป
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโยธานำโชค มีชำนาญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคการผลิต

โศรดา สว่างเกษม
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไปนฤมล บรรจงปรุ
หัวหน้างาน งานทะเบียนสุจารี พงษ์กุลสิริ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนางอรุโณทัย คงวีระวัฒน์
หัวหน้างาน งานการเงินจรูญศรี พินิจไชย
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดประเสริฐ สุขพงศ์จิรากุล
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์สมาพร ไชยเฉลิม
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาณัฐวุฒิ จันทรมนตรี
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่ลิขิต เลิศธัญญาลักษณ์
หัวหน้างาน งานปกครองภาวดี เจริญตะคุ
หัวหน้างาน งานบัญชีทรงเกียรติ ร่มกลาง
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนปราการรัตน์ ขันธทัต
หัวหน้างาน งานพัสดุปรมาภรณ์ วรชมพู
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานศุภชัย อ่ำเอี่ยม
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทัดดาว สว่างเกษม
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจวาปี ศรีปัญญา
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนรัตนพงศ์ วรพัฒนรัสมิ์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสมชาย ซื่อตรง
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนตฤน ขันโคกกรวด
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศพิทักษ์ สุธรรม
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวพนิดา งามขุนทด
หัวหน้างาน งานบุคลากรปรัชญา มะลิหวล
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาสุรชัย ศรียางนอก
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา

ว่าที่ร้อยเอก เฉลิมชัย โสมาบุตร
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกลปิติพัฒน์ บุณยโพธิวัฒน์
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกลธนะกรณ์ ดำรงค์สกุลไทย
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกลไพรัตน์ อินทรโคกสูง
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกลอุดม ด่านกระโทก
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกลชำนาญ เบี่ยงกลาง
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกลอภิชาต โคตรทัศน์
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกลกฤษณะ แก้วมณี
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกลรัชฎา เขียนนอก
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกลมารวย อินทร์แป้นพะเนาว์
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกลประยุทธ วิชิตกิ่ง
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ธีระวัฒน์ เฮียงราช
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิไลศักดิ์ ดำเนตร
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์อนันศักดิ์ พงษ์เสถียรศักดิ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์สุทธิพล สังประกุล
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ธนากร พร้อมจันทึก
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์นางสาวอุมาพร บ่อพิมาย
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์มณฑวรรณ ศิริจารี
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์พรทิพย์พา ขุมทรัพย์แดงโต
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วรรณกร สิทธิ์กลาง
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์นายศราวุธ ศรีวิไล
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์บุญเลิศ แกมขุนทด
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์กานดา เกยพุดซา
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญณัฏฐนันท์ (จิรภัทร) ชัยศิริทุ่งนากลาง
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญดร.ณิชชา ธรรมวรโชติ
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญฉัตรลดา สินค้า
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญอนงค์ คำเสมอ
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสุรชัย รุ่งรังษี
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญยุทธิพงษ์ แหวนพิมาย
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญพิมพ์พร นามลิวัน
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญกิตติศักดิ์ มหากุศล
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญณัฐธยาน์ เพชรกลับ
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญอดุลย์ แก้ววงษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสุวรรณ์ พรหมสุทธิ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงนนท์ฐวัจน์ พรมจันทร์
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงฐิติเชษฐ อัยยะสิทธิ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงวัชรพงษ์ ราชวงศ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง-เทคนิคอุตสาหกรรมฉัตรพัฒน์ ศิลป์สุวรรณกร
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง-เทคนิคอุตสาหกรรมดนัย สีอ่อนนอก
ข้าราชการครู แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์ธีรพงษ์ พลแสนจันทร์
ข้าราชการครู แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์ศิรินันท์ เหลืองอภิรมย์
ข้าราชการครู แผนกวิชาพณิชยการนางศุภษร พงษ์เสถียรศักดิ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาพณิชยการนางสาวพัณณ์ฑิตา ดีสวน
ข้าราชการครู แผนกวิชาพณิชยการประภากร ถนอมพุดซา
ข้าราชการครู แผนกวิชาโลหะการสำคัญ คู่ตระกูลโชคชัย
ข้าราชการครู แผนกวิชาโลหะการวิชาญ โชติกลาง
ข้าราชการครู แผนกวิชาโลหะการอนุชาติ มากกลาง
ข้าราชการครู แผนกวิชาโลหะการฉัตรทอง ใสแสง
ข้าราชการครู แผนกวิชาโลหะการฉลวย เหล็งหวาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังวุฒิพร ละเอียดศิลป์
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังเฉลิมรัตน์ ชมภูประเภท
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังเจริญ พุฒพันธ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังมนตรี สุขเศรษฐ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังฉัตรธิวัฒน์ ธรรมานุยุต
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังรุ่งเพชร ศักดิ์รัตนมาศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังประยูร การโคกกรวด
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังวีรชาติ จัตวากุล
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังวิชิต คำหย่อน
ข้าราชการครู แผนกวิชาการก่อสร้างเฉลิม เพ็ชรสูงเนิน
ข้าราชการครู แผนกวิชาการก่อสร้างนิธิศักดิ์ ภาษิตชาคริต
ข้าราชการครู แผนกวิชาการก่อสร้างศรีวิไล อุปถัมภ์เกื้อกูล
ข้าราชการครู แผนกวิชาการก่อสร้างกนกวรรณ ไชยสิทธิ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาการก่อสร้างณิชนันทน์ มอไธสง
ข้าราชการครู แผนกวิชาการก่อสร้างไทยเจริญ นาพรม
ข้าราชการครู แผนกวิชาการโยธาสุกัญญา กาจหาญ
ข้าราชการครู แผนกวิชาการโยธาสมชัย จิรศิริเลิศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคการผลิตปราโมทย์ อัมพร
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคการผลิตดร.อรรณฤมล พูลศิริ จันทร์สะอาด
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคการผลิตนายสุวัฒน์ สิวิเส็ง
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคการผลิตศักดิศาสตร์ บุตรสุรินทร์
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคการผลิต

ดวงพร บุญเนาว์
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) งานการเงินชัญญานุช ธรรมานุยุต
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศวรรณี ฝีกดอนวัง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) งานครูที่ปรึกษา

จิรวัฒน์ ปิริมา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกลธีรเดช นาคายน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกลจิระพงษ์ กวนกระโทก
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกลชัยยศ ศรีทอง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกลธนเดช นามลิวัน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกลวุฒิชาติ ชาติศรี
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกลอุเทน จันทร์ขวาง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกลสุภโชติ หวานเหลือ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกลเบญจรงค์ เวียงสิมมา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกลณฐกร รอดทรัพย์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกลนิธิศ มุ่งดี
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ณัฐวุฒิ นาคชลธี
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์อรุณ แหวนพิมาย
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญศศิร์อร ศักดิ์วิเศษ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญชนิดา ปัสสาโส
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญจีรนันท์ วงศ์ชนะเลิศ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญพีระพัฒน์ ขอแช่มกลาง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญMiss THerese Mae La Madrid Apa
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญMiss Liu Min Liu
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญเศวต โปร่งสันเทียะ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกลนัฐอานนท์ เอกบุตรฐปนนท์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกลสุธี สิงห์ปรีชา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกลธนากร ศิริกุลบุญญากร
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกลดำรงฤทธิ์ คุ้นกระโทก
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกลณัฐชา แสนสุข
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกลศุภกิจ ภู่แดงเชือก
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกลอุษณีย์ สารีบุตร
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกลชุติพนธ์ เภสัชชา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกลประวิทย์ แทวกระโทก
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงณัฐพร ฝอยทอง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงไกร ทองแดง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงชลดา ทัพซ้าย
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงบุปผชาติ ประทุมมาศ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงจิณณวัตร เกิดวิบูลย์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงศุภมิตร แต้วจอหอ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงธันยา ลำขุนทด
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงกันต์กวี หงคำเมือง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเนติพงษ์ ช่วยปานพะเนา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์อภิวัฒน์ บรรยงค์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์กชกร พินิจไชย
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์ยศวัฒน์ ยศกลาง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์บรรพต ชลอกลาง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์จุฬาลักษณ์ ทองเสือ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์สันทนีย์ สว่างเกษม
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาพณิชยการนางชื่นนภา ชุติพงษ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาพณิชยการอนุชา สอนชัด
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาพณิชยการนางสาวยุพาภรณ์ ยิ้มนอก
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาพณิชยการกัณฐ คงสัตย์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาโลหะการทองหล่อ ช่างเกวียน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาโลหะการศักดิ์ศิริ หุ่นโตภาพ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาโลหะการนายปริญญา จิตตินันท์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาโลหะการอำนวย เพ่งพิศ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาโลหะการวนัสกุล สีคำมื้อ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาโลหะการโชคชัย บูรณปรีชา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังศศิวรรณ พุกประเสริฐ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังทิชากร ใช้บางยาง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังพีระ รัดทนี
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังธีรภัทร์ ศรีส่อง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังวิมลสิริ สินภูธรณ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังอนุวัฒน์ เพียผิว
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังวัฒนา ดุนขุนทด
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังอำพล องค์นาม
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังโชติกา หัสครบุรี
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังกนกพร เาเอนญวน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังก่อเกียรติ ทองเกษม
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังทศพล ต้นสีนนท์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังอุดมศักดิ์ กระจ่างโพธิ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการก่อสร้างนฤมล ไร่จันทึก
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการก่อสร้างศุภกิต เอียการนา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการก่อสร้างมานพ กว้างทะเล
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานภราดร สมบัติชัย
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานเอกชัย ชัยสัน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนำโชค ปลั่งกลาง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนิรุตต์ เสาร์สูงเนิน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานวนิดา รั้งกลาง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานกิตติพงษ์ อิสริยะโยธิน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานแมนรัตน์ อยู่สีมารักษ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการโยธาสมเกียรติ ทองเกษม
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคการผลิตคำพันธ์ วงษ์วิลา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคการผลิตนรเศรษฐ์ ชาติวีรัตนไตร
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคการผลิตธงชัย อุทัยสา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคการผลิตพิเชฐพงศ์ (จิรกร) ชัยศิริทุ่งนากลาง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคการผลิตทรงกลด พลเสน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคการผลิตเมธี ลอยศักดิ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการก่อสร้าง-การโยธาอาภัสรา ทิศกระโทก
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการก่อสร้าง-การโยธา

นางสุภาพ จิรศิริเลิศ
ลูกจ้างประจำ งานทะเบียนจุรีรักษ์ นมขุนทด
ลูกจ้างประจำ งานทะเบียนสมบุญ กรสันเทียะ
ลูกจ้างประจำ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาประเสริฐ กสิกรรม
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่โอวาท นวมโคกสูง
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ

ฟ้ารุ้ง แจนพิมาย
*สารบรรณประจำงาน* งานบริหารงานทั่วไปกนกพร โกรกสำโรง
*สารบรรณประจำงาน* งานบริหารงานทั่วไปนิภาวรรณ อ่อนศรี
*สารบรรณประจำงาน* งานทะเบียนนงณภัส ปราบมะเริง
*สารบรรณประจำงาน* งานวางแผนและงบประมาณนางวาษยา เหล็กกล้า
*สารบรรณประจำงาน* งานการเงินนายณัฐพล ชื่่นอร่าม
*สารบรรณประจำงาน* งานการเงินนางสาวปานตะวัน ธิมาชัย
*สารบรรณประจำงาน* งานวิทยบริการและห้องสมุดภคมน บุญสิทธิ์
*สารบรรณประจำงาน* งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษากัญญา แก้วสำโรง
*สารบรรณประจำงาน* งานปกครองนางสาวพิสุทธิ์ ศุภลักษณ์
*สารบรรณประจำงาน* งานบัญชีสุวนันท์ แป้นกลาง
*สารบรรณประจำงาน* งานบัญชีเกศินี ปัญญาประดิษฐ์
*สารบรรณประจำงาน* งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนผกามาศ อุ่นทองหลาง
*สารบรรณประจำงาน* งานพัสดุปาริยา ดอมไธสง
*สารบรรณประจำงาน* งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานจิราพร ถนอมพุดซา
*สารบรรณประจำงาน* งานสำนักอำนวยการน.ส.วณิชยา แซ่เอี๊ยบ
*สารบรรณประจำงาน* งานวิชาการนิธิมา ชินโพธิ์กลาง
*สารบรรณประจำงาน* งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ปริศนา ลำขุนทด
*สารบรรณประจำงาน* งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวสุกัญญา พุ่มเกาะ
*สารบรรณประจำงาน* งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสุรัสดา ปอกระโทก
*สารบรรณประจำงาน* งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีพชร การเร็ว
*สารบรรณประจำงาน* งานสื่อการเรียนการสอนเรณู พวกขุนทด
*สารบรรณประจำงาน* งานวัดผลและประเมินผลนางวนิดา อินยา
*สารบรรณประจำงาน* งานบุคลากรชมพูนุช สวาสดี
*สารบรรณประจำงาน* งานบุคลากรนางสาวสุจิพร นุ่นกลาง
*สารบรรณประจำงาน* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาดำรงกุล นามพิมายะ
*สารบรรณประจำงาน* งานครูที่ปรึกษา

นางสาวพิชญ์พิมล น้อยแสงศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริหารงานทั่วไปปรียา ป้อมสนาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริหารงานทั่วไปนางสาวขวัญเรือน ป่วงกลาง
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียนนางสาวรัตนา ถันพลกรัง
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานการเงินทวีปวร เผนโคกสูง
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวิทยบริการและห้องสมุดแพรเพชร นาครินทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานประชาสัมพันธ์ประทีป ละออศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาสมพร จงมอบกลาง
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่ยุพิน อาจพินิจ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่ประเสริฐ เซาะจอหอ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่สุธีรยา สมผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่นุกูล อาจปรุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่บุญสืบ แย้มละมุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่กฤษดา อัครกุลพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่สมทรง นกแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่อาทิตย์ วรรณา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่นิมรรครุ เข็มสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่วิเศษสรรค์ เทียมทะนงค์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่อุบล นกแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่สุชาติ ทองดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่นันทพงศ์ แหลมทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่สุรชัย อาจพินิจ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่ชวนพิศ เภาตะคุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่ธีรภัทร์ กระแจะจันทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่รัตนา กระสังข์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่สมเดช มาหมื่นไวย
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่นรเศรษฐ์ จงปราณี
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุนัทชภัทรนันท์ หรรษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุดอกเอื้อง วิชัยกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกิตติศักดิ์ สุขกระโทก
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศครรชิต บุษราคัม
เจ้าหน้าที่ธุรการ หมวดยานยนต์พุฒิเมธพิรุฬห์ ปรีดีวงษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ หมวดยานยนต์

อินท์อร ไตรศักดิ์
พนักงานราชการ แผนกวิชาพณิชยการนายวินัส ทองเปี้ย
พนักงานราชการ แผนกวิชาโลหะการบรรจง อู๋สูงเนิน
พนักงานราชการ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนิชาภา พันธุ์เพ็ง
พนักงานราชการ สารบรรณประจำแผนก

ชนิดา ปัสสาไส
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบMs.Lorilie Cabrillas
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบศุภาวุฒิ รติวิวัฒน์สกุล
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบMs. Liu Min
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบMs. Therese Mae Apa
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบศรีวิไล อุปถัมภ์เกื้อกูล
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบอนุชา สอนชัด
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบประเสริฐ สุขพงศ์จิรากุล
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบเนติ หมีอยู่
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ