ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
184

• หญิง
109

รวม
293


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
91

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
162

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
9

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
6

• มัธยมศึกษาตอนต้น
6

• ประถมศึกษา
10

• ไม่ระบุ
1


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• อำนวยการ
2

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
4

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2

• แผนกวิชาเครื่องกล
24

• แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
25

• แผนกวิชาสามัญ
25

• แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
13

• แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
14

• แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง-เทคนิคอุตสาหกรรม
15

• แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
13

• แผนกวิชาพณิชยการ
15

• แผนกวิชาโลหะการ
15

• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
30

• แผนกวิชาการก่อสร้าง
14

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
10

• แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
2

• แผนกวิชาการโยธา
4

• แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
14

• แผนกวิชาการก่อสร้าง-การโยธา
17

• งานบริหารงานทั่วไป
5

• งานการเงิน-การบัญชี
3

• งานทะเบียน
8

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานการเงิน
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
5

• งานอาคารสถานที่
32

• งานปกครอง
51

• งานบัญชี
3

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

• งานพัสดุ
7

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
19

• งานสำนักอำนวยการ
1

• งานวิชาการ
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
9

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
33

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
7

• หมวดยานยนต์
4

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานความร่วมมือ
4

• งานบุคลากร
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
49

• งานโครงการจัดการศึกษาปริญญาตรี
10

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานสารบรรณ (ประจำฝ่ายฯ)
4

• สารบรรณประจำงาน
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1
วีระชัย ไตรศักดิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัย อำนวยการ

นายสุริยา พงษ์ศิริรักษ์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการอลงกรณ์ วัฒนสุข
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเฉลิมชัย สุภานันท์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายบริหารทรัพยากรสนิท เสมียนรัมย์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

กฤษณะ มีชำนาญ
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาเครื่องกลวิณนราวิชญ์ กุลชะโมรินทร์
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาเครื่องกลวุฒิพงษ์ ขอมเมืองปัก
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์นางสาวกนกศรี ยอดทองหลาง
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ภูธร แหยมพิมาย
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์อาภาพร กว้างนอก
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ปัญจวัชญ์ วงศ์ชนะเลิศ
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาสามัญบุณยรัตน์ พงษ์วิเชียรโรจน์
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาสามัญวิมลสิริ บุญโญปกรณ์
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาสามัญพิรนันท์ วรรณคำ
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาสามัญอุษา นำสันเทียะ
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาสามัญประคอง เติมตัวรัมย์
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาสามัญมุขมณี กันเปรมตระกูล
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาสามัญรัชนีย์ ทองภู
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาสามัญประภาพัชรินทร์ จิตประเสริฐ
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาสามัญลัดดา เสาร่อน
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกลธานินทร์ บัวจะโป๊ะ
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกลสรายุทธ ดือขุนทด
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงพงษ์พันธ์ กุลนอก
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์มนตรี รังโคกสูง
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์ศตวรรษ สดใส
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์อรวรรยา วัตตะโร
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์ณัฐพงษ์ มูลอาษา
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์ทัดดาว เทียมขุนทด
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาพณิชยการรุจิรา พงษ์ศิริรักษ์
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาพณิชยการธวัชชัย พัลวัฒน์
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาโลหะการณัฐชนันท์ วัฒนวิเชียร
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังกาญจนา ศรีจันทร์
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาการก่อสร้างณภณัฏฐ์ สุระชน
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานศุภาวุฒิ รติวิวัฒน์สกุล
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาเทคนิคการผลิตปัญญา วุ่นสันเทียะ
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาเทคนิคการผลิตพิเชฐพงศ์ (จิรกร) ชัยศิริทุ่งนากลาง
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาเทคนิคการผลิตอนุพงศ์ ทุ่งมน
*สารบรรณประจำ แผนก* แผนกวิชาการก่อสร้าง-การโยธา

ไพศาล พรนฤชิตพงศ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องกลวิริยะ คงพระบาท
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์เฉลิมวุฒิ กลมเกลียว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญรัชฎา เรืองวงษ์งาม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกลนายวิษณุวัฒน์ แขวงจันอัด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง-เทคนิคอุตสาหกรรมนายพรรุ่ง ดวงแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์รังสฤษฎิ์ ล้อเศวตอนันต์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพณิชยการชาตรี ฝึกดอนวัง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาโลหะการทวี ไชยโคตร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนิธิศักดิ์ ภาษิตชาคริต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการก่อสร้างประเสริฐ หนูสันเทียะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานสุกัญญา กาจหาญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโยธาพิชัยรัตน์ (สวาส) ชัยศิริทุ่งนากลาง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคการผลิต

โศรดา สว่างเกษม
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไปสุรศักดิ์ ศรีภิรมย์
หัวหน้างาน งานทะเบียนสุจารี พงษ์กุลสิริ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนางอรุโณทัย คงวีระวัฒน์
หัวหน้างาน งานการเงินนางจรูญศรี พินิจไชย
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดประเสริฐ สุขพงศ์จิรากุล
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์สมาพร ไชยเฉลิม
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาณัฐวุฒิ จันทรมนตรี
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่ลิขิต เลิศธัญญาลักษณ์
หัวหน้างาน งานปกครองภาวดี เจริญตะคุ
หัวหน้างาน งานบัญชีทรงเกียรติ ร่มกลาง
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนปราการรัตน์ ขันธทัต
หัวหน้างาน งานพัสดุนางสาวอุมาพร บ่อพิมาย
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานศุภชัย อ่ำเอี่ยม
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวทัดดาว สว่างเกษม
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจวาปี ศรีปัญญา
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนปราโมทย์ อัมพร
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสมชาย ซื่อตรง
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนตฤน ขันโคกกรวด
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศพิทักษ์ สุธรรม
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวพนิดา งามขุนทด
หัวหน้างาน งานบุคลากรปรัชญา มะลิหวล
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาสุรชัย ศรียางนอก
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา

ว่าที่ร้อยเอก เฉลิมชัย โสมาบุตร
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกลปิติพัฒน์ บุณยโพธิวัฒน์
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกลธนะกรณ์ ดำรงค์สกุลไทย
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกลไพรัตน์ อินทรโคกสูง
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกลอุดม ด่านกระโทก
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกลชำนาญ เบี่ยงกลาง
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกลอภิชาต โคตรทัศน์
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกลกฤษณะ แก้วมณี
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกลมารวย อินทร์แป้นพะเนาว์
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกลจิรโรจน์ ทวีวุฒิเศรษฐ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ประยุทธ วิชิตกิ่ง
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ธีระวัฒน์ เฮียงราช
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิไลศักดิ์ ดำเนตร
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์อนันศักดิ์ พงษ์เสถียรศักดิ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์สุทธิพล สังประกุล
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์มณฑวรรณ ศิริจารี
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์พรทิพย์พา ขุมทรัพย์แดงโต
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วรรณกร สิทธิ์กลาง
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์บุญเลิศ แกมขุนทด
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์กานดา เกยพุดซา
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญนางณัฏฐนันท์ (จิรภัทร) ชัยศิริทุ่งนากลาง
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญดร.ณิชชา ธรรมวรโชติ
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญฉัตรลดา สินค้า
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญอนงค์ คำเสมอ
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสุรชัย รุ่งรังษี
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญยุทธิพงษ์ แหวนพิมาย
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญพิมพ์พร นามลิวัน
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญปรมาภรณ์ วรชมพู
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญกิตติศักดิ์ มหากุศล
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญอดุลย์ แก้ววงษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสุวรรณ์ พรหมสุทธิ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงนนท์ฐวัจน์ พรมจันทร์
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงฐิติเชษฐ อัยยะสิทธิ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงวัชรพงษ์ ราชวงศ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง-เทคนิคอุตสาหกรรมฉัตรพัฒน์ ศิลป์สุวรรณกร
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง-เทคนิคอุตสาหกรรมธีรพงษ์ พลแสนจันทร์
ข้าราชการครู แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์ศิรินันท์ เหลืองอภิรมย์
ข้าราชการครู แผนกวิชาพณิชยการนางศุภษร พงษ์เสถียรศักดิ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาพณิชยการนางสาวพัณณ์ฑิตา ดีสวน
ข้าราชการครู แผนกวิชาพณิชยการประภากร ถนอมพุดซา
ข้าราชการครู แผนกวิชาโลหะการสำคัญ คู่ตระกูลโชคชัย
ข้าราชการครู แผนกวิชาโลหะการวิชาญ โชติกลาง
ข้าราชการครู แผนกวิชาโลหะการอนุชาติ มากกลาง
ข้าราชการครู แผนกวิชาโลหะการฉัตรทอง ใสแสง
ข้าราชการครู แผนกวิชาโลหะการอภิชาติ ลิ้มสุวัฒน์
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังฉลวย เหล็งหวาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังวุฒิพร ละเอียดศิลป์
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังเฉลิมรัตน์ ชมภูประเภท
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังเจริญ พุฒพันธ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังมนตรี สุขเศรษฐ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังฉัตรธิวัฒน์ ธรรมานุยุต
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังธนากร พร้อมจันทึก
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังรัตนพงศ์ วรพัฒนรัสมิ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังดนัย สีอ่อนนอก
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังรุ่งเพชร ศักดิ์รัตนมาศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังประยูร การโคกกรวด
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังวีรชาติ จัตวากุล
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนฤมล บรรจงปรุ
ข้าราชการครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังวิชิต คำหย่อน
ข้าราชการครู แผนกวิชาการก่อสร้างเฉลิม เพ็ชรสูงเนิน
ข้าราชการครู แผนกวิชาการก่อสร้างจีระศักดิ์ สิทธิพล
ข้าราชการครู แผนกวิชาการก่อสร้างศรีวิไล อุปถัมภ์เกื้อกูล
ข้าราชการครู แผนกวิชาการก่อสร้างกนกวรรณ ไชยสิทธิ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาการก่อสร้างณิชนันทน์ มอไธสง
ข้าราชการครู แผนกวิชาการก่อสร้างพัชรพล พานประทีป
ข้าราชการครู แผนกวิชาการโยธาไทยเจริญ นาพรม
ข้าราชการครู แผนกวิชาการโยธาสมชัย จิรศิริเลิศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคการผลิตดร.อรรณฤมล พูลศิริ จันทร์สะอาด
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคการผลิตนำโชค มีชำนาญ
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคการผลิตนายสุวัฒน์ สิวิเส็ง
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคการผลิตศักดิศาสตร์ บุตรสุรินทร์
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคการผลิต

ดวงพร บุญเนาว์
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) งานการเงินชัญญานุช ธรรมานุยุต
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศวรรณี ฝีกดอนวัง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) งานครูที่ปรึกษา

จิรวัฒน์ ปิริมา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกลธีรเดช นาคายน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกลจิระพงษ์ กวนกระโทก
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกลอานนท์ หอมจะบก
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกลชัยยศ ศรีทอง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกลธนเดช นามลิวัน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกลวุฒิชาติ ชาติศรี
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกลอุเทน จันทร์ขวาง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกลสุภโชติ หวานเหลือ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกลเบญจรงค์ เวียงสิมมา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกลณฐกร รอดทรัพย์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกลนิธิศ มุ่งดี
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ปัณณวิชญ์ แสงใส
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ณัฐวุฒิ นาคชลธี
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์จีรนันท์ วงศ์ชนะเลิศ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญพีระพัฒน์ ขอแช่มกลาง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญภราดร ไทยพานิช
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญเศวต โปร่งสันเทียะ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกลนัฐอานนท์ เอกบุตรฐปนนท์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกลสุธี สิงห์ปรีชา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกลธนากร ศิริกุลบุญญากร
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกลกฤษดา ตุ้มสูงเนิน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกลดำรงฤทธิ์ คุ้นกระโทก
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกลจัตุรงค์ แคบขุนทด
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกลศุภกิจ ภู่แดงเชือก
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกลอุษณีย์ สารีบุตร
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกลประวิทย์ แทวกระโทก
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงณัฐพร ฝอยทอง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงไกร ทองแดง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงขจรพงค์ พรมเสน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงชลดา ทัพซ้าย
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงบุปผชาติ ประทุมมาศ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงจิณณวัตร เกิดวิบูลย์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงศุภมิตร แต้วจอหอ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงธันยา ลำขุนทด
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงกันต์กวี หงคำเมือง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเนติพงษ์ ช่วยปานพะเนา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์อภิวัฒน์ บรรยงค์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์กชกร พินิจไชย
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์ยศวัฒน์ ยศกลาง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์บรรพต ชลอกลาง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์จุฬาลักษณ์ ทองเสือ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์นางชื่นนภา ชุติพงษ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาพณิชยการอินท์อร ไตรศักดิ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาพณิชยการปัทมาพร ดับใหม่
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาพณิชยการนางสาวยุพาภรณ์ ยิ้มนอก
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาพณิชยการศักดิ์ศิริ หุ่นโตภาพ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาโลหะการนายปริญญา จิตตินันท์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาโลหะการอำนวย เพ่งพิศ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาโลหะการพงศ์พันธ์ ศรีพรหม
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาโลหะการวนัสกุล สีคำมื้อ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาโลหะการวรวิช มนไธสง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาโลหะการอัครวัฒน์ เคนจันทึก
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาโลหะการโชคชัย บูรณปรีชา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังศศิวรรณ พุกประเสริฐ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังทิชากร ใช้บางยาง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังธีรภัทร์ ศรีส่อง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังวิมลสิริ สินภูธรณ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังอนุวัฒน์ เพียผิว
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังวัฒนา ดุนขุนทด
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังอำพล องค์นาม
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังมุขชนะ พลเรือง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังก่อเกียรติ ทองเกษม
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังอุดมศักดิ์ กระจ่างโพธิ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการก่อสร้างนฤมล ไร่จันทึก
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการก่อสร้างศุภกิต เอียการนา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการก่อสร้างมานพ กว้างทะเล
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานภราดร สมบัติชัย
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานเอกชัย ชัยสัน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนางสาวมัณฑนา ชัยบ้านกุด
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนำโชค ปลั่งกลาง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนิรุตต์ เสาร์สูงเนิน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานกิตติพงษ์ อิสริยะโยธิน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานแมนรัตน์ อยู่สีมารักษ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการโยธาสมเกียรติ ทองเกษม
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคการผลิตคำพันธ์ วงษ์วิลา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคการผลิตนรเศรษฐ์ ชาติวีรัตนไตร
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคการผลิตทรงกลด พลเสน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคการผลิตอาภัสรา ทิศกระโทก
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการก่อสร้าง-การโยธา

นางสุภาพ จิรศิริเลิศ
ลูกจ้างประจำ งานทะเบียนจุรีรักษ์ นมขุนทด
ลูกจ้างประจำ งานทะเบียนสมบุญ กรสันเทียะ
ลูกจ้างประจำ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาพิษณุเลิศ ม่วงชะค่ำ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่ประเสริฐ กสิกรรม
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่โอวาท นวมโคกสูง
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ

ฟ้ารุ้ง แจนพิมาย
*สารบรรณประจำงาน* งานบริหารงานทั่วไปกนกพร โกรกสำโรง
*สารบรรณประจำงาน* งานบริหารงานทั่วไปนายณัฐพล ชื่่นอร่าม
*สารบรรณประจำงาน* งานทะเบียนนงณภัส ปราบมะเริง
*สารบรรณประจำงาน* งานวางแผนและงบประมาณนางวาษยา เหล็กกล้า
*สารบรรณประจำงาน* งานการเงินนางสาวรัตนา ถันพลกรัง
*สารบรรณประจำงาน* งานการเงินนางสาวปานตะวัน ธิมาชัย
*สารบรรณประจำงาน* งานวิทยบริการและห้องสมุดภคมน บุญสิทธิ์
*สารบรรณประจำงาน* งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษากัญญา แก้วสำโรง
*สารบรรณประจำงาน* งานปกครองนางสาวพิสุทธิ์ ศุภลักษณ์
*สารบรรณประจำงาน* งานบัญชีนางสาวสุวนันท์ แป้นกลาง
*สารบรรณประจำงาน* งานบัญชีเกศินี ปัญญาประดิษฐ์
*สารบรรณประจำงาน* งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนผกามาศ อุ่นทองหลาง
*สารบรรณประจำงาน* งานพัสดุนางสาวนุชวรา อาจจะบก
*สารบรรณประจำงาน* งานพัสดุปาริยา ดอมไธสง
*สารบรรณประจำงาน* งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานจิราพร ถนอมพุดซา
*สารบรรณประจำงาน* งานสำนักอำนวยการน.ส.วณิชยา แซ่เอี๊ยบ
*สารบรรณประจำงาน* งานวิชาการนิธิมา ชินโพธิ์กลาง
*สารบรรณประจำงาน* งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ปริศนา ลำขุนทด
*สารบรรณประจำงาน* งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวสุกัญญา พุ่มเกาะ
*สารบรรณประจำงาน* งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสุรัสดา ปอกระโทก
*สารบรรณประจำงาน* งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีพชร การเร็ว
*สารบรรณประจำงาน* งานสื่อการเรียนการสอนเรณู พวกขุนทด
*สารบรรณประจำงาน* งานวัดผลและประเมินผลนางวนิดา อินยา
*สารบรรณประจำงาน* งานบุคลากรชมพูนุช สวาสดี
*สารบรรณประจำงาน* งานบุคลากรนางสาวสุจิพร นุ่นกลาง
*สารบรรณประจำงาน* งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาดำรงกุล นามพิมายะ
*สารบรรณประจำงาน* งานครูที่ปรึกษา

นางสาวพิชญ์พิมล น้อยแสงศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริหารงานทั่วไปปรียา ป้อมสนาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริหารงานทั่วไปนางสาวขวัญเรือน ป่วงกลาง
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียนทวีปวร เผนโคกสูง
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวิทยบริการและห้องสมุดแพรเพชร นาครินทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานประชาสัมพันธ์ประทีป ละออศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาสมพร จงมอบกลาง
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่ยุพิน อาจพินิจ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่ประเสริฐ เซาะจอหอ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่สุธีรยา สมผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่นุกูล อาจปรุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่ถนอม อินทะเล
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่บุญสืบ แย้มละมุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่กฤษดา อัครกุลพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่สมทรง นกแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่อาทิตย์ วรรณา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่วิเศษสรรค์ เทียมทะนงค์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่อุบล นกแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่สุชาติ ทองดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่นันทพงศ์ แหลมทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่สุรชัย อาจพินิจ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่ชวนพิศ เภาตะคุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่ธีรภัทร์ กระแจะจันทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่รัตนา กระสังข์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่สมเดช มาหมื่นไวย
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่มนูญ กลิ่นศรีสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุนรเศรษฐ์ จงปราณี
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุนัทชภัทรนันท์ หรรษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุดอกเอื้อง วิชัยกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกิตติศักดิ์ สุขกระโทก
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศครรชิต บุษราคัม
เจ้าหน้าที่ธุรการ หมวดยานยนต์

นายวินัส ทองเปี้ย
พนักงานราชการ แผนกวิชาโลหะการบรรจง อู๋สูงเนิน
พนักงานราชการ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน